ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ