ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง งานอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี