ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
รับ 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม
2. ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
4. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา