ประกาศ มาตรการความปลอดภัยให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี