ประกาศ จากงาน​พัฒนา​หลักสูตร​กา​รเ​รี​ยนการ​สอน​ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นักเรียน นักศึกษาที่​ประสงค์​จะยื่นขอเปิดรายเรียนภาคฤดูร้อน​ ปีการศึกษา​ 2563​ (เดือนเมษายน)​

📚นักเรียน นักศึกษาที่​ประสงค์​จะยื่นขอเปิดรายเรียนภาคฤดูร้อน​ ปีการศึกษา​ 2563​ (เดือนเมษายน)​
📥สามารถยื่นเอกสารขอเปิดรายวิชาเรียนได้ภาคฤดูร้อน​ ปีการศึกษา​ 2563​
ได้ตั้งแต่วันที่ 📚📚18 มกราค​ม​ 2564​ ถึง​ วันที่​ 5 มีนาคม​ 2564

🏬สถานที่ยื่นขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน​ งาน​หลักสูตร​ฯ​ ห้อง 113​
อาคาร 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

🕹🕹นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นเอกสารที่วิทยาลัยฯ
📲📲📲สามารถยื่นขอเปิดรายวิชาผ่านออนไลน์ได้
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
✏️ลิงก์ในการยื่นขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน
[กรอกข้อมูลรายละเอียดในการยื่นขอเปิดรายวิชาให้ครบ]
https://motouer.com/UDVCCourse/index.html