ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียน / การดำเนินกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปีการศึกษา 2564

#ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียน / การดำเนินกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปีการศึกษา 2564
.
.
1. ขยายเวลาการรับสมัคร (เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็ม) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 พ.ค. 2564
2. มอบตัวออนไลน์ (เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็ม) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 พ.ค. 2564 #เป็นไปตามกำหนดการมอบตัวและการขึ้นทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
3. ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ 25 พ.ค. 2564
4. ลงทะเบียนเรียน 1/2564 ปวช. ไม่ต้องลงทะเบียน / ปวส. จ่ายเฉพาะค่าหน่วยกิต (ค่าเทอม)
5. เปิดภาคเรียน 1/2564 #31พฤษภาคม
.
.
*รายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางกำหนดการฯ