ประกาศสำหรับนักเรียนปวช.3 !!! สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ V-NET คลิกลิงก์เรียนออนไลน์ได้ที่นี่ค่ะ

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 สามารถคลิกลิงก์ได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้👇👇👇
1. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ Digital Literacy https://e-training.tpqi.go.th/courses/179/info
2. หลักสูตร Basic Cybersecurity https://e-training.tpqi.go.th/courses/405/info
3. หลักสูตร Microsoft Word https://e-training.tpqi.go.th/courses/169/info
4. หลักสูตร Microsoft Excel https://e-training.tpqi.go.th/courses/178/info
5. หลักสูตร Microsoft Powerpoint https://e-training.tpqi.go.th/courses/177/info
6. หลักสูตรอื่นๆ ภายใต้หมวดทักษะด้านดิจิทัล https://e-training.tpqi.go.th/category/39