ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2567

📌ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2567
🔹ในวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2567🔹
โดยให้นักศึกษา ปวส.1 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา (ค่าหน่วยกิต)
ผ่านแอพพลิเคชั่น EDR Plus แล้วดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนในระบบแอพพลิเคชั่น โดยผ่าน Mobile Banking
(คู่มือการลงทะเบียนเรียนแนบท้ายประกาศนี้)
📍📍 ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น EDR Plus
ได้ที่ Google play และ App Store 📍📍
🔹ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ งานทะเบียนได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้แล้ว (เตรียมตัวมาเรียนได้เลย)
🔹ปวส.1 มีค่าใช้จ่ายตามหน่วยกิต (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี)
🔺ถ้าไม่ดำเนินการตามเวลาข้างต้น
สามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าปรับ
ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567🔺