ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง เสนอราคาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สวัสดิการร้านค้าหน้าวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรื่อง เสนอราคาการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สวัสดิการร้านค้าหน้าวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
รับเอกสารเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารสำนักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี