ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
๑. ตำแหน่งครูพิเศษสอน ๑ อัตรา แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ (กฎหมาย)
๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานประชาสัมพันธ์) ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในวันเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.) ที่งานบุคลากร (ห้อง ๑๑๔)