ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์