ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การประเมินสมรรถนะ #ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์