ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อ ชุดปฏิบัติการบัญชีด้วยเทคโนโลยิดิจิทัล