ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564