ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 1/2564 ณ วันที่ 9 เมษายน 2564