ประกาศรายชื่อห้องครูนิเทศก์ ระดับชั้น ปวส.

📢📢ประกาศรายชื่อห้องครูนิเทศก์ ระดับชั้น ปวส.📌📌
ให้นักเรียน นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์นิเทศของระดับชั้นตนเอง ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ✨✨