ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปประจำศูนย์ CVM (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไปประจำศูนย์ CVM (ด้านบริหารงานทั่วไป)
18165