ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหลายตำแหน่ง

ครูพิเศษสอน
๑. แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ ๑ ตำแหน่ง
๒. แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๑ ตำแหน่ง
๓. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) ๒ ตำแหน่ง
๔. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) ๑ ตำแหน่ง
๕. แผนกวิชาการท่องเที่ยว ๑ ตำแหน่ง
๖. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ๑ ตำแหน่ง
๗. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ๒ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑. ประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ๑ ตำแหน่ง
๒. ประจำงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ๑ ตำแหน่ง
๓. ประจำงานพัสดุ ๑ ตำแหน่ง