ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน 2 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน 2 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน