ประกาศการปิดและเปิดภาคเรียน

ปวช. ปวส. 10 เมษายน เป็นต้นไป
ปตอ. 17 เมษายน เป็นต้นไป
#เปิดทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/64
31 พฤษภาคม 2564