ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท.และแนะแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ อวท.และแนะแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชมรมวิชาชีพองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554

https://www.facebook.com/105086241308289/videos/506384950579318