บรรยากาศอาคารสถานที่ UDVCTeamwork 64

บรรยากาศอาคารสถานที่ UDVCTeamwork 64
การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.