นายอาช์ว พรมแสน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศไทย ในการแข่งขันโครงการ ICDL Digital Challenge 2022

นายอาช์ว พรมแสน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศไทย ในการแข่งขันโครงการ ICDL Digital Challenge 2022