นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี