นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ นายธานินทร์ ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ พร้อมคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ นายธานินทร์ ทองเผ้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ พร้อมคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ ตลอดจนหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหน้าแผนกวิชา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ในวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/w2dU64pjUFWV1oY68
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี