นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษาใน สปป. ลาว ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และด้านการจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานและกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษาใน สปป. ลาว ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และด้านการจัดการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ รวมถึงหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานความร่วมมือ ตลอดจนสาขาวิชาที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการขับเคลื่อนความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในวันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/wDE2vpe8iPw6cxSi8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี