นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

นายสุกฤษณ์ สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี