นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ แผนกวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการโรงแรม และแผนกวิชาธุรกิจการบิน