นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ” ณ ห้องประชุม V Room วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนและรางระบบน้ำ”
ณ ห้องประชุม V Room วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี