นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครูแผนกวิชาการบัญชี รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมเดินทางมาส่งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ที่จะเดินทางไปเข้าฝึกอาชีพ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมนางรัตน์รวี ชัยพัฒน์เสรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คณะครูแผนกวิชาการบัญชี รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมเดินทางมาส่งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ที่จะเดินทางไปเข้าฝึกอาชีพ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗