นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะกรรมการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบหน้าที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ประสานงานในแต่ละ ตัวบ่งชี้ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะกรรมการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบหน้าที่ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ประสานงานในแต่ละ ตัวบ่งชี้ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี