นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เป็นประธาน เปิดโครงการความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ
เป็นประธาน เปิดโครงการความร่วมมือรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางวัฒนาวรรณ พิมพ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชา ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพลายเชน เเละงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในวันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี