นายคมชาญ พูนชัยภูมิ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรทวิวุฒิ ภาษาจีน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นายคมชาญ พูนชัยภูมิ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรทวิวุฒิ ภาษาจีน) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 14 โดยผ่านทางระบบ online เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019