นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวจินตานาผาบสิมมา หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และนางสาวศลิษา โพธิ์วัฒนา ครูแผนกวิชาผ้าฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วย
นางสาวจินตานาผาบสิมมา หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย และนางสาวศลิษา โพธิ์วัฒนา ครูแผนกวิชาผ้าฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สู่การเทียบโอนหน่วยกิตหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี