นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสาวพลอยไพลิน ทิมสายทอง ครูประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมประชุม (Focus Group) การพัฒนายกระดับ Flagship Domestic Event ซึ่งจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนายกระดับโครงการ Flagship Domestic Event ระดับท้องถิ่นรองรับการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดอุดรธานี

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนางสาวพลอยไพลิน ทิมสายทอง ครูประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมประชุม (Focus Group) การพัฒนายกระดับ Flagship Domestic Event ซึ่งจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนายกระดับโครงการ Flagship Domestic Event ระดับท้องถิ่นรองรับการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดอุดรธานี โดยมีสถานที่ในการศึกษาพัฒนา คือ มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องบ้านผือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี