นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี