นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุม งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เป็นประธานการประชุม งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ในวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ