นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและคณะกรรมการวิชาการแผนกวิชา พร้อมนางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและการดำเนินงานในส่วนของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีระเบียบวาระการประชุมในหลายประเด็น อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและคณะกรรมการวิชาการแผนกวิชา พร้อมนางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เพื่อประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจและการดำเนินงานในส่วนของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีระเบียบวาระการประชุมในหลายประเด็น อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการแผนกวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แนวปฏิบัติการจัดสอนแทนและการสอนชดเชยฯ การจัดทำประมวลรายวิชา เป็นต้น ซึ่งมีหัวหน้าแผนกวิชาและกรรมการวิชาการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธ
ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี