นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องโพศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี