นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ การติดตามงานในหลายประเด็น รวมถึงการมอบนโยบายเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของฝ่าย/งาน ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ การติดตามงานในหลายประเด็น รวมถึงการมอบนโยบายเป็นแนวทาง การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของฝ่าย/งาน ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี