นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ พร้อมคณะกรรมการฯ (ผ่านระบบออนไลน์) เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ พร้อมคณะกรรมการฯ (ผ่านระบบออนไลน์) เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานและคณะกรรมการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยฯ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี