นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วม ศึกษาดูงานโครงการฝึกประสบการณ์ด้านเทคนิค โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน อุดรธานี เป็นผู้จัดโครงการ เพื่อติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ไปฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางจุรีรัตน์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วม ศึกษาดูงานโครงการฝึกประสบการณ์ด้านเทคนิค โดยโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน อุดรธานี เป็นผู้จัดโครงการ เพื่อติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ไปฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี