นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุม การอบรมแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.