นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ และ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๓
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี