นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางจุรีรัตน์ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม การประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางจุรีรัตน์ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม การประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี