นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบตัวและขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี