นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพฯ เข้าร่วม การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อจท.) ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวีดสุพรรณบุรี

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพฯ เข้าร่วม 🎉การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อจท.)🎉 ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ จังหวีดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี