นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน เข้าร่วมงาน “อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารวมถึงจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน เข้าร่วมงาน “อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารวมถึงจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) พร้อมทั้งพิธีลงนามความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคน ภายใต้การขับเคลื่อนของ อ.กรอ.อศ. เพื่อสร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วน มี ๑๔ กลุ่มอาชีพ ๔๑ หน่วยงาน โดยพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี