นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ในการเตรียมความพร้อมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมอัตลักษณ์

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ในการเตรียมความพร้อมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมอัตลักษณ์ “รักสะอาด แต่งกายดี มีวินัย จิตอาสา” ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2
#ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
#UDVCTeamwork++
#UDVCPR