นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เยี่ยมชมและมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เยี่ยมชมและมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566 พร้อมนายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ และหัวหน้าแผนกวิชา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมการเเข่งขันทักษะฯ ในครั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี